Sunday, May 5, 2013

Epitaphs

Krynki, graphite paper on canvas, 18 x 24 cm, 2013
Krynki, graphite paper and oil paint on canvas, 2 canvases 18 x 24 cm, 2013


Supraśl, acrylic paint on canvas, 120 x 40 cm, 2013


Storm, oil and acrylic paint on canvas, 140 x 70 cm, 2013